لنز طبی فصلی بایوفینیتی
Biofinity

100.000 تومان

انتقال و تحرک زیاد اکسیژن در سطح لنز و عبور آسان اکسیژن

کمترین میزان سفتی را به دلیل بروز بودن تکنولوژی آکوافرم Aquaform دارا می باشد