لنز آستيگمات فصلی سافلون
Sauflon Bioclear

لنز طبی فصلی برای درمان آستیگماتیسم