لنز آستیگمات سالانه سولکو
Soleko SLI 38 Toric

اصلاح مشکلات آستیگماتیسم چشم

تضمین بینایی واضح و شفاف