لنز طبی روزانه بوش اند لومب سافلنز
soflens daily disposable

190.000 تومان

انحراف کروی را کنترل می کند

موجب جلوگیری از پیشرفت در اُپتیک آسفریک خطاهای اسفریکال می شود

در شرایط نور کم دیدی واضح و دقیق را برای چشمان شما فراهم می آورد

دسته: برچسب: